Venceslao, Gennaio, Fresco in Castello Buonconsiglio, Trento, c.1400.